Dobry skuteczny dietetyk poradnia dietetyczna - Warszawa Ursynów

Polityka prywatności

Home » Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu Danych Osobowych

W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) chcielibyśmy poinformować o zasadach przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej www.livehealthy.pl.

Prywatność i ochrona danych osobowych jest dla nas ważna. Dlatego podejmujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa przeciwko ich utracie, zniekształceniu lub bezprawnemu przetwarzaniu.

Kto jest administratorem Danych Osobowych?

Administratorem Danych Osobowych, w tym szczególnej kategorii danych tj. o stanie zdrowia jest Kaja Woźniak z siedzibą w Warszawie ul. F. M. Lanciego 16/162 zarejestrowaną w CEIDG; NIP: 6612181792

W jakim celu przetwarzamy Dane Osobowe?

Dane Osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 • odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie e-mailowe, kontakt telefoniczny w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do nas,
 • obsługi rezerwacji utworzonej przez formularz rejestracji online,
 • archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem,
 • jeżeli nasz kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, dane będą następnie przetwarzane we wzajemnej korespondencji prowadzonej w celu zawarcia i wykonania umowy.

Jakie dane przetwarzamy?

W zakres Danych Osobowych niezbędnych do udzielenia świadczenia wchodzą:

 • imię i nazwisko,
 • płeć,
 • data urodzenia,
 • adres i/lub adres email,
 • numer telefonu,
 • informacja o stanie zdrowia i przebytych chorobach

Jak długo przechowujemy Dane Osobowe?

Dane Osobowe będą przechowywane przez cały okres obowiązywania umowy/wykonywania usługi. Po zakończeniu umowy dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych lub cywilnych, jednak nie dłużej niż 5 lat od daty zakończenia programu dietetycznego.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

Uprawnienia osób, których Dane Osobowe dotyczą

Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której Dane Osobowe przetwarzamy ma prawo do:

 1. do bycia informowanym o przetwarzaniu Danych Osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO – administratorzy są zobowiązani do przekazania osobom, których dane będą przetwarzać, określonych w RODO informacji (m.in. o swoich danych, danych kontaktowych IODO, celach oraz podstawach prawnych przetwarzania Danych Osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych, o ile istnieją czy o okresie przez który dane będą przetwarzane lub o kryteriach ustalania tego okresu). Obowiązek ten należy spełnić już w momencie pozyskiwania danych (czyli np. podczas składania przez klienta zamówienia w sklepie internetowym), a jeżeli danych nie uzyskuje się od osoby, której dane dotyczą, lecz z innego źródła – w rozsądnym terminie, zależnie od okoliczności. Administrator może zaniechać podawania tych informacji, jeśli osoba której dane dotyczą, już nimi dysponuje,
 2. dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO – podając nam dane osobowe, mają Państwo prawo uzyskać do nich wgląd i dostęp; nie oznacza to jednak, że mają Państwo prawo dostępu do wszystkich dokumentów, na których Państwa dane widnieją, ponieważ mogą one zawierać informacje poufne; mają jednak Państwo prawo do informacji jakie Państwa dane i w jakim celu przetwarzamy oraz prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych, przy czym pierwszą kopię wydajemy bezpłatnie, a za każdą kolejną zgodnie z przepisami RODO pobieramy odpowiednią opłatę administracyjną odpowiadającą kosztom sporządzenia kopii,
 3. poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania Danych Osobowych, o których mowa w art. 16 RODO – jeżeli Państwa Dane Osobowe uległy zmianie, prosimy o poinformowanie nas jako Administratora Danych Osobowych o tym fakcie, aby posiadane przez nas dane były zgodne ze stanem rzeczywistym oraz aktualne; również w sytuacji, gdy nie nastąpiła żadna zmiana danych osobowych, ale z jakichkolwiek względów dane te są nieprawidłowe lub zostały zapisane w sposób niepoprawny (np. na skutek omyłki pisarskiej), prosimy o informację w celu poprawienia lub sprostowania takich danych,
 4. usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO – innymi słowy mają Państwo prawo żądania „skasowania” danych posiadanych przez nas jako Administratora Danych Osobowych oraz prawo do wystąpienia do nas jako Administratora Danych Osobowych, abyśmy poinformowali innych administratorów, którym przekazaliśmy Państwa dane o konieczności ich usunięcia. Mogą Państwo żądać usunięcia swoich danych osobowych przede wszystkim, gdy:
  • cele, do których dane osobowe zostały pobrane, został osiągnięty np. zrealizowaliśmy w całości zawartą z Państwem umowę sprzedaży,
  • podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych była wyłącznie zgoda, która następnie została cofnięta i nie ma innych podstaw prawnych do dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
  • wnieśli Państwo sprzeciw w oparciu o art. 21 RODO i uważają Państwo, że nie mamy żadnych nadrzędnych podstaw prawnych pozwalających na dalsze przetwarzanie Państwa Danych Osobowych,
  • Państwa Dane Osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem tzn. w celach niezgodnych z prawem lub bez jakiejkolwiek podstawy do przetwarzania danych osobowych – proszę pamiętać, że w takim przypadku muszą Państwo mieć podstawę do swojego żądania,
  • konieczność usunięcia Państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa,
  • dane osobowe dotyczą osoby małoletniej i zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego,
 5. ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO – mogą się Państwo zgłosić do naszej firmy z żądaniem ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych (co polegałoby na tym, że do czasu wyjaśnienia spawy nasza firma przede wszystkim jedynie by przechowywała), jeżeli:
  • kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych, lub
  • uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane bez podstawy prawnej, ale jednocześnie nie chcą Państwo, abyśmy usuwali te dane osobowe (czyli nie korzystają Państwo z uprawnienia, o którym mowa w literze poprzedzającej), lub
  • złożyli Państwo sprzeciw, o którym mowa w lit. f niniejszego punktu, lub
  • Państwa dane osobowe są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń np. przed sądem,
 6. przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO – mają Państwo prawo uzyskania swoich danych w formacie umożliwiającym odczyt tych danych na komputerze oraz prawo do przesłania tych danych w takim formacie do innego administratora; prawo to przysługuje Państwu jedynie wówczas, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych była zgoda lub dane te były przetwarzane w sposób automatyczny,
 7. wniesienia sprzeciwu od przetwarzania Danych Osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO – mają Państwo prawo wnieść sprzeciw, jeżeli nie zgadzają się Państwo na przetwarzanie przez nas danych osobowych, które dotychczas przetwarzaliśmy w uzasadnionych celach zgodnych z przepisami prawa,
 8. nie podlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO – na naszych stronach internetowych nie będą Państwo podlegali zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu w rozumieniu RODO,
 9. wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO – jeżeli uznają Państwo że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem lub w jakikolwiek sposób naruszamy uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
Wszelkie wnioski i pytania w temacie przetwarzania danych osobowych należy kierować pod adres poczty elektronicznej: kontakt@livehealthy.pl.